کافر همه را به کیش خود پندارد

آدم وقتی خودش خراب شد همه را خراب می بیند همه رامثل خود می بیند.می گویی چرا تقلب مب کنی؟می گوید همه تقلب می کنند چرا دروغ می گویی؟همه دروغ می گویند.یادم هست بچه بودیم و با شتاب دور خود می گشتیم ویک مرتبه بر جای خود ایستاده واحساس می کردیم همه چیز دور سرمان در گردش است در حالیکه چیزی نمی گردید ونمی چرخیدبلکه تمامی این چرخش ها وگردش ها ریشه در گردیدن و چرخیدن ما داشت.

/ 0 نظر / 107 بازدید