فکر نو

به نام خداوند جان و خرد

جان ریشه در جنون و  دبوانگی دارد

پس بیائیم:

دیوانه باشیم نه روانی

عاشق باشیم نه عشقی

عاقل باشیم نه عقل کل

عیش کنیم نه عیاشی

خوشحالی کنیم نه خوشگذرانی

مناظره کنیم نه مناقشه

مذاکره کنیم نه مشاجره

گفتگو کنیم نه بگو نگو

سخن بگوئیم نه حرف بزنیم

غمخوار باشیم نه غصه خور

وسکوت کنیم نه خاموشی

 

/ 0 نظر / 35 بازدید