جملات قصار1

حضرت محمد(ص):   دروغ شخص را رو سیاه میکند

حضرت علی (ع):     جهان خواب شیرینی است ودل بستن به آن پشیمانی می آورد

زکریای رازی :          ایمان توهمیشه موجب امان توخواهد بود

فردوسی:               ز خورشید تابنده تا تیره خاک           گذر نیست از حکم یزدان پاک

یکمثل عربی:          بردباری کلید شادمانی است و شتاب کلید اندوه

نظامی گنجوی:        کلاه خودرا از سر خواهی داد روزی که غرور تورا در بر گیرد

متر لینگ:             تنهائی جهنم است اما با مطالعه این جهنم به بهشت تبدیل میشود

افلاطون:                کسی که در پی تحصیل ثروت است وقتی برای تحصیل علم ندارد

سعدی :                آیین حسد قاعده دیو و دد است

هوگو:                  در هر ملت چراغی است که به افراد نور میدهد و ان معلم است

/ 0 نظر / 39 بازدید